Algemene praktijkvoorwaarden

Duur van het consult:

Er wordt minimaal 45 minuten gereserveerd per consult. De exacte bestede tijd zal per keer en per cliënt bepaald worden. 

Bereikbaarheid:
Van maandag - vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. Bij afwezigheid kunt u altijd uw boodschap achterlaten op de telefoonbeantwoorder. In dat geval wordt u teruggebeld tijdens  kantooruren  (9.00 tot 17.00). 

Privacy/geheimhouding
Al hetgeen ter sprake komt in de consulten wordt vertrouwelijk behandeld en valt onder de geheimhoudingsplicht van de behandelend psycholoog. Verdere informatie over geheimhouding, klachtenreglement, inzage in het dossier, en dergelijke staan beschreven in het NIP- en het NVO reglement. Dit reglement kunt u op verzoek inzien.

Rapportages
Rapportage aan de huisarts en derden (zoals scholen/remedial teachers/etc.) vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.

Crisisopvang
In geval van crisis dient u tijdens kantooruren contact op te nemen met uw behandelend psycholoog. Buiten kantooruren of bij afwezigheid van de psycholoog dient u contact op te nemen met de dienstdoende huisarts. Een crisisopname kan alleen via de huisarts plaatsvinden.

Afzeggen van afspraken
In geval van verhindering dient u minstens 24 uur van tevoren uw afspraak af te zeggen. Als een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd dan wordt de afspraak in rekening gebracht.

Tarieven
Het tarief is gerelateerd aan de gehanteerde prijzen binnen de beroepsgroep van B.I.G. geregistreerde psychologen.
Indien deze tarieven wijzigen, behouden wij ons het recht voor ons tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Verzekering (alleen voor volwassenen van toepassing)
In de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering staat omschreven of en op welke voorwaarden u in aanmerking komt voor vergoeding van psychologische hulp. Niet alle polisvoorwaarden zijn even duidelijk omschreven, daarom raden wij u aan uw polisvoorwaarden goed te raadplegen en indien nodig uw ziektekostenverzekeraar telefonisch om uitleg te vragen.  U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaratie aan de zorgverlener/therapeut. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en niet van de zorgverzekering.

Algemene Voorwaarden
Op al onze behandelingen zijn de Algemene Voorwaarden van het NIP en NVO reglement van toepassing.  Deze voorwaarden kunt u op verzoek inkijken.

Betaling
De facturering is uitbesteed aan een administratiekantoor. Facturering geschiedt eenmaal per maand. Indien geen betaling wordt ontvangen, zal het verzoek om betaling eenmalig op een nader te bepalen wijze worden herhaald. Indien binnen 14 dagen na dit herhaalde verzoek geen betaling is ontvangen, is het verschuldigde bedrag terstond opeisbaar.

Indien na de tweede aanmaning de desbetreffende factuur niet is voldaan, zal de inning van de desbetreffende factuur(en) worden uitbesteed aan een incassobureau en zullen de extra kosten hiervoor bij u in rekening gebracht worden.

Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar in het desbetreffende geval zal uitkeren.

Ouder(s) tekenen voor akkoord wat betreft de hierboven vermelde algemene voorwaarden en verklaren geïnformeerd te zijn over de klachtenprocedure.