Psychologisch en Pedagogisch Adviesbureau Eveline Beerkens
Rembrandtkade 29
3583 TN UTRECHT

tel: +31 (0)30 6360 634
@: ppa.mail@planet.nl

Opvoedingsondersteuning- en begeleiding

Doelstellingen van opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning speelt in op de behoefte van alle ouders aan steun bij de zorg voor een optimale ontwikkeling van hun kinderen. Daarnaast kan opvoedingsondersteuning preventieve doelen dienen, bijvoorbeeld wanneer zich stoornissen voordoen in de ontwikkeling van een kind. Soms leidt het gedrag van het kind tot maatschappelijke problemen. Ook dan kan ouderondersteuning helpen.
De steun aan ouders heeft als doelstellingen:

  • het versterken van de draagkracht, de pedagogische competenties en vaardigheden van ouders; 
  • het verminderen van de draaglast door tijdig signaleren van problemen en bieden van praktische hulp of morele en sociale steun;
  • het versterken van het sociale netwerk rond kinderen en gezinnen.

Pedagogische competenties versterken en draagkracht vergroten vormen de eerste mogelijkheden van de opvoedingsondersteuning voor alle ouders. Om het zelfvertrouwen van de ouders te versterken wordt aangesloten bij hun eigen kwaliteiten en deskundigheid. Daarnaast kan door informatie en oefening gewerkt worden aan het versterken van (nieuwe) opvoedingsvaardigheden. Ter vergroting van de draagkracht vragen ook zelfzorg en netwerkopbouw aandacht. Daarbij is het belangrijk de bevordering van het zelfvertrouwen van de ouders te combineren met tijdige signalering van risico's en het bieden van steun bij beginnende problematiek.
 

Opvoedingsondersteuning kan gericht worden op verschillende doeleinden:

  • steun aan ouders door in te spelen op hun vragen en behoeften aan praktische steun (bijvoorbeeld met kinderopvang), sociaal-emotionele steun (bijvoorbeeld met ouderbijeenkomsten), of informatieve steun (bijvoorbeeld Ouders online);
  • vorming van ouders, die inspeelt op vragen van ouders (bijvoorbeeld de cursussen Druktemakers en Opvoeden & Zo);
  • vorming van ouders die mede inspeelt op maatschappelijke behoeften, (bijvoorbeeld de ouderbrochure 'Zo zijn onze manieren' en themabijeenkomst 'Waardenvol opvoeden')
  • zelfzorg en netwerkopbouw

Bron:
O&O in perspectief. I. Bakker e.a. Utrecht: NIZW, 1998